intézetünkről

 

Echo - Insights into Social Change

A kilencvenes évek változásai jelentős átrendeződést okoztak a kelet-európai társadalmi struktúrákban. Az új kihívásokkal, problémákkal szemben új életstratégiák fogalmazódtak meg, a megszokott magatartásformák átalakultak, újak keletkeztek, és a hétköznapi élet a legtöbb területen megváltozott. A mai társadalmi állapotok egy fokozatosan kikristályosodó, sajátos kelet-európai kapitalizmus jellegzetességeit mutatják. E jellegzetességek, aktuális társadalmi, szociológiai problémák kutatására alapította meg az Echo Oktatáskutató Műhely 2003-ban az Echo Szociológiai Kutatóintézetet.

Az elmúlt másfél évtized a kelet-európai társadalomkutatók számára nagyon fontos volt, nemcsak azért, mert maga a társadalom ment át egy jelentős átalakuláson, hanem azért is mert az elvégzett kutatások és fejlesztői munka szervesen beépült a mindennapokba. A kutatás és fejlesztés kettősségének hangsúlyozása igen lényeges, hiszen a kutatások társadalmi értékét éppen a hasznosíthatóságuk adja. Mivel úgy véljük, önmagában egyik folyamat sem kellően eredményes, a kutatási programjainkban fejlesztési ajánlásokat is megfogalmazunk, partner intézményeink kutatásainkra alapozva fejlesztési projekteket generálnak, míg partnereink fejlesztési programjai tartalmaznak kutatási-helyzetfeltárási és értékelő, monitoring elemeket is.

A kutatások során a szociológiai megismerés valamennyi eszközét használjuk a kérdőíves adatfelvételtől a különböző interjútechnikákig, a fejlesztések hatékonyságát pedig szakértői részvétellel és monitoring eszközökkel is segítjük. Hisszük, hogy a jó módszertan komplex megismerési elemekből áll és nem redukálódik le pusztán kvantitatív és kvalitatív eszközökké. Nem csupán a nemzetközi tudományos életben való részvétel, hanem a társadalomtudományi kutatások és fejlesztési programok általánosságban is megkövetelik a szigorú módszertani elvek és követelmények betartását. Ez munkánk során elsődleges prioritás.

Ezen túl kutatóintézetünk szerepet kíván vállalni a kelet-európai társadalomkutatás tudományfejlesztési munkájában, ezért intézeti könyvtárral, képzési programokba való bekapcsolódással, hazai és nemzetközi workshopok szervezésével és szakmai konzultációs lehetősséggel segítjük a társadalomkutatás iránt érdeklődő fiatal kutatókat.

Intézetünk munkatársainak kutatói ambíciói sajátos kutatási arculatot is kölcsönöznek. Az Intézet küldetése szerinti jelenlegi kutatási irányok: 

  • ifjúságkutatások, a fiatalok jövőképe, karrierpályái, a felnőtté válás társadalmi környezete
  • iskolai demokrácia, hatékony készségfejlesztés és általában az iskola és a pedagógusok szerepe a fiatalok értékrendjének, jövőképének kialakításában
  • mentálhigiénés programok, devianciák jelenléte és kezelése, elsősorban a drogfogyasztás, egészségmegőrzés
  • területi egyenlőtlenségek feltárása, a területi mobilitás mozgatórugói
  • a civil társadalom helyzete, helyi demokrácia és önkormányzás, érdekérvényesítési csatornák és problémák
  • életminőség, életmód és értékrend vizsgálatok
  • munkaerő-piaci felmérések, prognózisok

Intézetünk a nemzetközi tudományos életben
Korábbi kutatásainknak is voltak már nemzetközi vonatkozásai, munkánkat a nemzetközi tudományos közvélemény előtt is rendszeresen teszteljük. Kutatóintézetünk intézményes tagja az alábbi nemzetközi szervezeteknek

   Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (ARNOVA)
   International Sociological Association (ISA)
   International Society for Third-Sector Research (ISTR)

Ezen túl intézetünk munkatársai részt vesznek az alábbi tudományos szervezetek életében:

  
Population Association of America (USA)
   Rural Sociological Society (USA)
   Southern Demographic Association (USA)
   International Union for the Scientific Study of Population
   European Survey Research Association
  
Magyar Szociológiai Társaság
   Magyar Statisztikai Társaság
   Magyar Pedagógiai Társaság

Elérhetőség:

Echo Szociológiai Kutatóintézet
Alapítás éve: 2003.
H-8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Telefon: +36 (22) 502-276Az Intézettel kapcsolatos általános kérdéseket, megjegyzéseket az alábbi címre várjuk:
info@echomail.hu

Az Intézet kutatási és fejlesztési programjaival kapcsolatban pedig az alábbi címen várjuk a leveleket:
projekt@echomail.hu


Oldal nyomtatása