Szerzőinkhez
 

A Nonprofit Monitor on-line statisztikai folyóirat, amely részben tudományos elemzéseket, ismertetéseket, részben  alkalmazott statisztikai publikációkat közöl elsősorban a civil szervezetek számára. A beküldött és a lap jellegének megfelelő írásokat szakértők bevonásával a Szerkesztőség bírálja el. A közlésre benyújtott tanulmány még nem publikált és más folyóiratnál elbírálás alatt nem lévő, eredeti írásmű, másodközlésre szánt cikk, ismertetés vagy külföldi folyóiratban megjelent szakcikk, illetve könyv magyar nyelvű ismertetése lehet.
 

 
1. A tanulmány, cikk közlési szándékát egy absztrakt beküldésével lehet kezdeményezni az alábbi helyen: http://www.surveymonkey.com/s/absztrakt
 
2. Amennyiben már rendelkezésre áll a teljes cikk az absztrakt mellett a szöveget elektronikus formában kérjük elküldeni az info@echolmail.hu  címre. Terjedelmi korlát nincs, miután minden cikk külön letölthető pdf-ként jelenik majd meg.
 
3. Közlésre való elfogadás esetén kérjük közölni a Szerző(k) életrajzát kb. 700 leütésben folyószövegként egyes szám 3. személyben (születési év, hely, végzettségek, munkahely, kutatási terület) valamint on-line elérhetőségét és a tanulmány legfeljebb 5 kulcsszavát is magyarul és angolul.
 
4. A cikk szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszöveghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket. Pusztán irodalmi hivatkozásokat tartalmazó lábjegyzetek ne legyenek. Az irodalmi hivatkozások a főszövegben szerepeljenek a következő formában:  a)  ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: Kovács (2008:19); b) egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: (Brown 1989:25).

5. A szövegben szereplő táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük a szövegben illesztve közölni. A táblázatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén íródjanak. Nem tudjuk elfogadni tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kikerült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat.
 
6. A szövegtörzs után, külön kérjük az irodalomjegyzéket, Irodalom címmel. Az irodalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet. Az irodalmi hivatkozások három alapformája folyóiratunkban a következő: a) könyv: Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe. A kiadás helye: a kiadó neve; Példa: Tóth István  Béla (2008): Statisztika light. Budapest: Módszertani Kiadó. b) folyóiratcikk esetében: Szerző(k) (a megjelenés éve): A cikk címe. A folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma; Példa: Tóth István Béla  (2008): Mit tudnak a civilek?.  Civil Világ, 10 (3): 25–35. c) gyűjteményes kötetben szereplő cikk: A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk címe. In A gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve: A kötet címe. A kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és utolsó oldalszáma. Példa: Tóth István Béla (2008): Mit tudnak a civilek?. In  Nagy Ádám (szerk.): Éljen a civil szektor ! Budapest: Módszertani Kiadó , 95–12.
 
7. A Nonprofit Monitor c. on-line folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban az Echo Innovációs Műhely gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői lemondanak a szerző díjakról, és hozzájárulnak a cikkeik archívumban való megőrzéséhez. A szerkesztőbizottság által - a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására - felkért személyek lemondanak a lektori díjról, számukra anyagi ellenszolgáltatás nem jár. 

 

Oldal nyomtatása